REGULAMIN SKLEPU SKLEP.WORLDBRANDOUTLET.PLI POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego  jest firma:

Agata Szelwach-Wydra, ul. Mickiewicza 14, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska , NIP 954-192-60-21II REjestracja

 1. Klient może dobrowolnie założyć konto w celu dokonywania zakupów oraz otrzymywania informacji o promocjach, nowych dostawach itp. W celu założenia konta należy wypełnić formularz kontaktowy i podanie w nim danych osobowych Klienta.

 2. Istnieje możliwość dokonywania zakupów nie posiadając konta.III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Istnieją dwa sposoby złożenia zamówienia w sklepie internetowym:

- za pośrednictwem założonego wcześniej konta użytkownika

- złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta.

W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.

 1. Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.

 2. Podane na stronie ceny są cenami brutto w PLN .

 3. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.

 4. Przed dokonaniem zapłaty , zapytaj Sprzedawcę o dostępność zamawianego towaru w sklepie.

 5. W związku z tym że w większości towar jest w pojedynczych egzemplarzach i jest on jednocześnie oferowany do sprzedaży w sklepie stacjonarnym. Sprzedawca zastrzega, że może się zdarzyć iż zamówiony towar przez Klienta został między czasie sprzedany , zanim uaktualnił się stan magazynowy na stronie sklepu. Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta, a transakcja zostanie anulowana a wpłacona wcześniej przez Klienta należność zwrócona przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie ponosi żadnych konsekwencji z tego tytułu.

 6. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.

 7. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

IV WARUNKI PŁATNOŚCI.

 1. Płatność gotówką za pobraniem kurierem przy odbiorze przesyłki. Koszt dostawy - 15 zł.

 1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy za pomocą Tpay.com Koszt dostawy - 15 zł.

 2. Wpłata na nr konta Sprzedawcy który podany zostanie przy potwierdzeniu zamówienia . Koszt dostawy -15 zł.

 3. Przy zamówieniach powyżej 200 zł – dostawa darmowa.V TERMIN PŁATNOŚCI

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa Sprzedaży zostaje zerwana z winy Klienta.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie.

 

VI WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

 1. W przypadku wyboru płatności za pobraniem wysyłka następuje w ciągu 1-4 dni roboczych.

 2. W przypadku wyboru płatności przelewem, kartą płatniczą wysyłka następuje po uznaniu wpłaty na rachunek bankowy.

 

VII DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 3. Istnieje możliwości odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym znajdującym się w C.H. Załęże, ul. Bocheńskiego 69, Katowice . Klient nie ponosi wówczas kosztów dostawy towaru.

 4. Termin dostawy produktu do Klienta wynosi 1-4 dni robocze.

 5. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

 

VIII REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres sklepwbo@gmail.com . 1. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłaćkompletny w stanie nie naruszonym na adres sklepu: World Brand Outlet, ul.

Bocheńskiego 69, 40 -847 Katowice wraz z  oryginalnym paragonemi dołączonym protokołem reklamacyjnym lub zwrotu, które są do pobrania nastronie sklep.worldbrandoutlet.pl

 1. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest paragon.

 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Uwaga. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na stronie www.sklep.worldbrandoutlet.pl,  oraz paragon. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.

 3. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

Pobierz protokół reklamacyjny

 

IX PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres sklepwbo@gmail.com lub pocztą polską na adres : WORLD BRAND OUTLET, C.H. Załęże, ul. Bocheńskiego 69, 40 -847 Katowice ( wyjątkiem jest bielizna, która nie podlega zwrotowi). 

 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi dokonaną przez niego płatności, za towar.. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na numer konta podany w formularzu zwrotu. lub przy płatnościach Paypal na konto Paypal, z którego zamówienie zostało opłacone.

 3. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakupu, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

 

X POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.

 3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

 

 

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

SŁOWNICZEK

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.

 4. KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie będąca przedsiębiorcą.

 5. KONTO – Usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.

 6. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 7. SPRZEDAWCA– Agata Szelwach-Wydra, ul. Mickiewicza 14, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska , NIP 954-192-60-21

 8. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 9. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

 

Pobierz protokół reklamacyjny